Wypadki w rolnictwie/gospodarstwie rolnym – odszkodowania z OC Rolnika

Moja kancelaria od wielu lat z sukcesami prowadzi sprawy związane z wypadkami rolniczymi – są to sprawy zarówno osobowe, jak i majątkowe. Najważniejsze, to prawidłowa analiza i właściwe sformułowanie pozwu. Nie są to proste sprawy i nie zawsze należy się odszkodowanie, dlatego też dokładnie analizujemy każdą sprawę i korzystamy z pomocy biegłych lekarzy oraz rzeczoznawców.

W 2020 roku, rolnicy zgłosili do KRUS 10 974 wypadków, powstałych w związku z pracami w gospodarstwie rolnym. Każdy rolnik tzn. osoba prowadzącą gospodarstwo rolne powyżej 1 ha, powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników, z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane „ubezpieczeniem OC rolników”.
Suma Gwarancyjna takiego ubezpieczenia wynosi 5 mln euro w przypadku szkody na osobie i 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu. Często jednak osoby poszkodowane w wypadkach, zapominają lub nie wiedzą, że mają możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń z tytułu takiego ubezpieczenia. Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej cechują się znaczną elastycznością i bardzo szerokim zakresem. Dzięki temu, poszkodowani mają możliwość uzyskania odszkodowania, zarówno w przypadku szkód osobowych jak i majątkowych (takich jak, np. pożar budynków gospodarczych)

Podstawowym aktem prawnym, regulującym ubezpieczenia rolników jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeśli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzonego ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Przesłankami odpowiedzialności rolnika jest: zawinione zachowanie rolnika, związek z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego, którego skutkiem jest szkoda.

Może to być szkoda zarówno materialna, np. uszkodzenie samochodu lub osobowa, np. złamana ręka, noga.

Kto może dostać odszkodowanie z OC rolnika:

 • osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • osoby pracujące w gospodarstwie rolnym,
 • osoby dokonujące nagłych napraw na terenie gospodarstwa,
 • osoby świadczące rolnikowi pomoc sąsiedzką,
 • osoba, której mienie zostało uszkodzone na terenie gospodarstwa rolnego,
 • osoba, której mienie lub zdrowie zostało uszkodzone przez zwierzęta gospodarskie,
 • właściciel sąsiadującej plantacji, którego uprawa została uszkodzona w wyniku przeprowadzania zabiegów ochrony roślin przy zbyt silnym wietrze.

Odszkodowanie za szkodę na osobie przysługiwać będzie również samemu rolnikowi, jeżeli zostanie poszkodowany przez osobę zajmującą wspólnie z nim gospodarstwo rolne.

OC rolnika, obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, które są użytkowane w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa. Mowa tu o takich pojazdach, jak:

 • Sieczkarnie,
 • Kombajny zbożowe,
 • Kombajny buraczane,
 • Samojezdne kombajny ziemniaczane,
 • Samojezdne platformy sadownicze,
 • Ładowarki teleskopowe,
 • Wszelkie pojazdy wolnobieżne, wykorzystywane do pracy w gospodarstwie, których prędkość nie przekracza 25 km/h.

Poszkodowany, może domagać się z OC rolnika:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (cierpienia fizyczne i psychiczne, uszczerbek na zdrowiu),
 • renty lub jej kapitalizacji,
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu),
 • zwrotu utraconych zarobków, odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej, lub utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów pojazdu zastępczego.

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana w gospodarstwie rolnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie jego rodziny mogą ubiegać się o:

 • stosowne odszkodowanie,
 • zadośćuczynienie,
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny,
 • rentę alimentacyjną.

Jeżeli doświadczyli Państwo jednego z opisanych powyżej przypadków, zapraszamy do kontaktu z Adwokatem Adrianem Sadajem lub odwiedzenie naszej Kancelarii Adwokackiej w Kielcach, przy ulicy Ogrodowej.
Analizy spraw, możemy dokonać również na podstawie przesłanych dokumentów za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pocztą. Następnie, przygotowujemy wezwanie do zapłaty przeciwko firmie, w której rolnik wykupił polisę OC. Towarzystwo wydaje decyzję odmawiającą wypłaty lub przyznaje nam kwotę bezsporną. Najczęściej są to kwoty zaniżone i wówczas kierujemy sprawę do sądu.

Rekordowe odszkodowanie, jakie wywalczyliśmy za wypadek osobowy w rolnictwie, wynosiło 150 tys. zł, a za wypadek majątkowy – 350 tys. zł.

Adwokat Sadaj