Wypadek śmiertelny

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie jej rodziny mogą ubiegać się o:

  • stosowne odszkodowanie,
  • zadośćuczynienie,
  • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny,
  • rentę alimentacyjną.

Zadośćuczynienie – to świadczenie, które ma zrekompensować cierpienie, ból, krzywdę, której doznaje człowiek na skutek śmierci bliskiej osoby

Odszkodowanie – zgodnie z treścią art. 446 § 3 k.c. obejmuje szkodę majątkową, prowadzącą do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej osoby najbliższej, nie obejmuje natomiast szkody niemajątkowej, tj. krzywdy.

Renta – to świadczenie okresowe, którego można żądać, gdy na skutek śmierci osoby bliskiej, utraciło się całkowicie lub częściowo zdolność zarobkowania, rokowania zostały ograniczone lub zwiększyły się potrzeby (np. potrzebne są wizyty u psychologa lub psychiatry).

Jaka jest wysokość zadośćuczynienia?

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym, zależna jest od sytuacji życiowej osoby uprawnionej. Konieczne jest wskazanie, jak wyglądało życie przez wypadkiem, a jak po oraz wykazanie więzi prawnych, jak również emocjonalnych, pomiędzy osobą zmarłą, a wnioskodawcą.

W sprawie o zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, kluczowe jest przedłożenie dokumentów, wykazujących winę sprawcy i w tym samym odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. Dowodami potwierdzający więzi pomiędzy zmarłym, a rodziną są: nagrania, zdjęcia, korespondencja. Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej może również obejmować wydatki związane z pogrzebem:

  • koszty organizacji ceremonii pogrzebowej,
  • zakup odzieży,
  • organizację stypy,
  • zakup kwiatów i trumny,
  • zakup i postawienie nagrobka,
  • usługi transportowe.

Rekordowe odszkodowanie i zadośćuczynienie, jakie wywalczyliśmy po śmierci osoby bliskiej przekroczyło kwotę 200 tys. zł.

Adwokat Sadaj