Uzyskanie zabezpieczenia w sprawie o błąd medyczny.

W Sądzie Okręgowym w Kielcach adwokat Adrian Sadaj reprezentuje poszkodowane dziecko oraz jego rodziców w sprawie dotyczącej błędu medycznego. W wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego porodu w jednym ze szpitali, w następstwie uchybień diagnostycznych, błędnego monitorowania płodu oraz niewykonania zabiegu cesarskiego w odpowiednim czasie dziecko urodziło się niepełnosprawne. Stwierdzono u niego dziecięce porażenie mózgowe. 

Mając na uwadze nieodwracalne skutki oraz wysokie koszty związane z leczeniem, w przedmiotowej sprawie został złożony wniosek o zabezpieczenie powództwa w postaci zapłaty na rzecz małoletniego poszkodowanego renty. Postanowieniem z dnia 28 września 2020r. Sąd Okręgowy w Kielcach udzielił zabezpieczenia roszczenia rentowego na kwotę 4 565 zł miesięcznie płatnych do 10-tego każdego miesiąca. 

Postępowanie zabezpieczające ma na celu tymczasowe uregulowanie kwestii prawnych, które ostatecznie bez zabezpieczenia zostałyby uregulowane dopiero w orzeczeniu kończącym postępowanie. W takiej sytuacji małoletni poszkodowany, na czas trwania postępowania, ma zabezpieczone koszty wynikające ze zwiększonych potrzeb związanych z rehabilitacją, zakupem leków czy wizytami lekarskimi. 

Adwokat Sadaj