SARON zastąpi LIBOR – co to oznacza dla Kredytobiorców?

W związku z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2021/1847 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR) (Dz.U.UE.L.2021.374.1), dalej: rozporządzenie wykonawcze, wskaźniki LIBOR dla franka szwajcarskiego zostaną zastąpione przez wskaźniki SARON, tj. „Swiss Average Rate Overnight” administrowane przez SIX Swiss Exchange Financial Information AG (SIX).  Na mocy powyższego rozporządzenia wykonawczego, od 1 stycznia 2022 r. stopa SARON ma zastąpić skutecznie w każdej umowie i instrumencie finansowym na terenie Unii Europejskiej stopę CHF LIBOR. Niniejsza zmiana powoduje, że oprocentowanie kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego lub denominowanych, które aktualnie w umowie wskazane mają stawki LIBOR CHF, będzie liczone w oparciu o aktualne wskaźniki SARON.

Czy wskaźniki te czymś się różnią?

Eksperci stoją na stanowisku, iż zmiana LIBOR na SARON stanowić będzie jedynie zmianę kosmetyczną. Zgodnie z tabelą zawartą w Artykule 1 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego, dla wskaźnika 1-miesięcznego SARON spread korygujący wynosi -0,0571 %, dla wskaźnika 3-miesięcznego spread korygujący wynosi 0,0031 %, dla wskaźnika 6- miesięcznego spread korygujący wynosi 0,0741 %, dla wskaźnika 12-miesięcznego spread korygujący wynosi 0,2048 %.

Czy w związku z zaistniałą zmianą konieczne jest aneksowanie umów kredytu?

Nowy wskaźnik nie powoduje potrzeby podejmowania żadnych dodatkowych czynności. Co więcej, podpisywanie aneksu do umowy kredytowej również nie będzie konieczne. Jednakże, należy zwrócić uwagę na to, iż do zmiany wskaźnika dojdzie niejako z mocy prawa, a zatem kredytobiorcy nie będą mieli możliwości ingerowania w zaistniałą zmianę. Obecnie trudno oszacować czy nowy wskaźnik będzie wyższy, czy też niższy niż LIBOR CHF. Aby jednak zapobiec wystąpieniu istotnych różnic, Komisja Europejska wyznaczyła stały spread korygujący. Współczynnik został ustalony na dzień 5 marca 2021 r., a zatem na moment, w którym FCA zapowiedział zaprzestanie opracowywania LIBOR CHF.

Co istotne, również Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, potwierdził, iż „Ważna wiadomość! Dzięki jednoznacznemu wyznaczeniu zamienników dla wskaźników LIBOR CHF nie ma wątpliwości, że umowy kredytowe zachowują ciągłość po 1 stycznia 2022 r. bez potrzeby ich aneksowania!”

Adwokat Sadaj