Prawomocna wygrana stwierdzająca nieważność umowy frankowej!

To już kolejne prawomocne unieważnienie umowy frankowej mieszkańca regionu świętokrzyskiego. Wyrokiem z dnia 27 marca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I ACa 1083/21 dokonał jedynie niewielkiej korekty Wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 10 czerwca 2021 roku, sygn. akt I C 2929/20, dotyczącej świadczenia ubocznego w postaci odsetek, a w pozostałej części oddalił apelację banku, tym samym potwierdzając, iż zawarta pomiędzy kredytobiorcą a pozwanym bankiem umowa jest nieważna. Przegrany bank to Santander Consumer Bank S.A. Sąd Apelacyjny w przeważającej części potwierdził prawidłowe wnioski Sądu pierwszej instancji, iż zawarte w umowie postanowienia niedozwolone muszą skutkować jej unieważnieniem. Co również istotne z punktu widzenia kredytobiorcy, Sąd nie podzielił zgłoszonego i forsowanego przez bank zarzutu potrącenia kwot żądanych przez kredytobiorcę z żądaniem banku w przedmiocie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

W momencie wydania orzeczenia, kredyt wraz z odsetkami był już całkowicie spłacony. Teraz to bank, w związku z nieważnością umowy, jest zobowiązany do zwrotu wszystkich kwot uiszczonych przez kredytobiorcę ponad kwotę wypłaconego do jego dyspozycji kapitału. W niniejszej sprawie ta kwota wyniesie ok 250 000 zł.

Warto wspomnieć przebieg postępowania, albowiem Okręgowy w Kielcach wyrokiem z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie o sygn. I C 2929/20 zasądził na rzecz kredytobiorcy od banku kwotę 236 699,46 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 marca 2020 r. oraz zasądził na rzecz powódki kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Przedmiotowa sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym 21 grudnia 2020 r., tym samym po upływie niespełna sześciu miesięcy, uzyskaliśmy korzystny wyrok. Sąd pierwszej instancji, podzielił stanowisko reprezentowane przez powodów, iż ukształtowanie umowy jest niedopuszczalne i narusza istotę stosunku zobowiązaniowego, a tym samym oznacza przekroczenie granic swobody umów i prowadzi do nieważności czynności prawnej sprzecznej z ustawą. Nadto, nawet, jeżeli przedmiotowa umowa kredytu nie byłaby nieważna z powyższych przyczyn, nie może ostać się, albowiem zawiera abuzywne postanowienia, które skutkują niemożnością utrzymania łączącego kredytobiorcę i bank stosunku prawnego. Sąd Okręgowy w Kielcach zasądził dla reprezentowanej przez nas Klientki całość dochodzonej kwoty.

Z zapadłym rozstrzygnięciem nie zgodził się bank, wnosząc od powyższego wyroku apelację do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wskazać należy, iż apelacja wpłynęła do sądu II instancji 8 września 2021 r. Na termin rozprawy oczekiwaliśmy do 27 marca 2023 r. Z uwagi na sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, w sprawach cywilnych obecnie rozprawy odbywają się co do zasady w trybie wideokonferencji. Należy wówczas dysponować odpowiednimi warunkami technicznymi – takimi jak sprzęt komputerowy oraz stałe łącze internetowe, które pozwalają procedować zdalnie. W przedmiotowej sprawie, rozprawa również odbyła się za pomocą urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu zdalnym.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie prowadzonej pod sygn. I ACa 1083/21 zmienia zaskarżony wyrok sądu I instancji wyłącznie w zakresie terminu, od którego należy liczyć odsetki ustawowe, zmieniając go z 24 marca 2020 r. na 16 marca 2023 r. W pozostałym zakresie sąd II instancji apelację pozwanego banku oddalił oraz zasądził na rzecz powódki kwotę 8 100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Jest to jeden z pierwszych wyroków prawomocnie stwierdzających nieważność umowy kredytu, a tym samym jest to prawomocny sukces Kancelarii.

Bank w wywiedzionej w niniejszej sprawie apelacji wskazał, iż sąd I instancji naruszył przepisy postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, albowiem dokonał wybiórczej oceny materiału dowodowego, kwestionując tym samym prawidłowo zgromadzony i oceniony materiał dowodowy. Nadto, bank kwestionował wykładnię przepisów dokonaną przez sąd I instancji. W naszej ocenie, stanowisko prezentowane przez bank, stanowiło wyłącznie polemikę z prawidłowym rozstrzygnięciem sądu I instancji. Sąd w naszej ocenie – co z resztą zostało potwierdzone przez sąd apelacyjny z uwagi na treść wyroku – doszedł do prawidłowej oceny, iż postanowienia kwestionowane w toku postępowania nie były uzgodnione indywidualnie oraz rażąco naruszają interes strony powodowej, będącej konsumentem czym jednocześnie naruszają dobre obyczaje – w szczególności poprzez przyznanie sobie przez stronę pozwaną swobodnego i dowolnego kreowania wysokości zobowiązania strony powodowej od momentu podpisania umowy przez cały okres jej obsługi (płatności rat). Stanowisko prezentowane przez Kancelarię, następnie podzielone przez sąd I instancji oraz sąd II instancji jednoznacznie wskazuje, iż umowy odsyłające do kursów wyznaczanych arbitralnie przez banki oraz brak rzetelnej informacji skutkują nieważnością, a skutkiem jest konieczność wzajemnego zwrotu świadczeń.

Prawomocny wyrok w niniejszej sprawie to niewątpliwy sukces Kredytobiorcy, ale również Kancelarii. Powyższe napawa optymizmem i utwierdza nas w słuszności prezentowanego przez nas w sporach z bankami stanowiska.

Adwokat Sadaj