Słownik frankowicza

Cesja

Cesją jest umowa cywilnoprawna, polegająca na przelewie wierzytelności. Zbywca (pierwotny wierzyciel), zawiera umowę z osobą trzecią (nabywcą wierzytelności), na podstawie, której zbywca przenosi swoją wierzytelność wobec dłużnika na osobę trzecią.

Hipoteka

Jest formą spłaty kredytu, na wypadek niespłacenia przez kredytobiorcę zobowiązania.

Hipoteka jest co do zasady zabezpieczeniem akcesoryjnym, a co za tym idzie, po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej, wygasa także hipoteka, ustanowiona w celu jej zabezpieczenia.

Klauzule abuzywne

Klauzule abuzywne, zwane również klauzulami niedozwolonymi, są to zapisy w umowie, które kształtują prawa i obowiązki kredytobiorcy w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem oraz rażąco naruszają dobre obyczaje i interesy kredytobiorcy.

Kredyt denominowany

Udzielany jest w złotych polskich. W umowie kwota kredytu określana jest w walucie obcej, np. CHF, natomiast wypłata następuję w złotówkach, tj. w chwili uruchomienia kredytu, bank przelicza kwotę w CHF na złotówki po kursie waluty z dnia uruchomienia kredytu.

Kredyt walutowy

Kredyt walutowy, inaczej zwany dewizowy, jest to kredyt zrealizowany w walucie innej niż krajowa. Najczęściej występuje w euro lub franku szwajcarskim. Kredyty te są niżej oprocentowane niż złotówkowe, ze względu na niskie stopy procentowe Szwajcarii i Strefie Euro.

LIBOR

To wysokość stopy procentowej na angielskim rynku międzybankowym, która ustalana jest o godzinie 11 GTM. Libor wpływa na wysokość oprocentowania kredytów w euro, funtach, frankach szwajcarskich, dolarach i jenach.

Marża

Marża, to wartość jaką bank zarabia na udzieleniu kredytu. Jest wartością stałą i ma wpływa na wysokość odsetek, czyli wynagrodzenia banku. Marża może zostać zmieniona jedynie w sytuacji, gdy obie ze stron umowy kredytowej wyrażą na to zgodę.

Odfrankowanie kredytu

Polega na usunięciu z umowy kredytowej klauzul waloryzacyjnych, które stanowią klauzule abuzywne. Sąd uznaje wówczas, że bank nigdy nie miał prawa do przeliczania salda ani spłaconych rat wyrażanych w złotówkach na franki szwajcarskie. Kredyt powinien być traktowany tak jakby został udzielony z złotówkach z oprocentowaniem opartym o stawkę LIBOR. W wyniku powyższego, bank zobowiązany jest do zwrotu wszystkich nadpłaconych rat kredytu, tym samym zmniejszeniu ulega saldo kredytu, które jest wyrażone w PLN.

Odsetki

Wysokość odsetek obliczana jest na podstawie stopy procentowej, wielkości kapitału oraz okresu na jaki zawarto umowę, a także okresu naliczania odsetek, określających liczbę dni w roku użytych do obliczeń (360 lub 365 dni)

Oprocentowanie kredytu

To główny koszt związany z kredytem hipotecznym. Oprocentowanie wskazuje kwotę odsetek, jakie zostaną spłacone w związku z zaciągniętym kredytem hipotecznym. Oprocentowanie kredytu, składa się z marży kredytu i stopy bazowej (stopa procentowa do wyliczenia oprocentowanie kredytu) zwanej również stawką referencyjną.

Raty annuitetowe

Zwane również raty równe, są to raty kapitałowo – odsetkowe które mają równe wysokości. Spłata kredytu w ratach równych polega na tym, że na początku okresu spłacania kredytu, kwoty kapitału są niższe niż pod koniec. Natomiast, kwoty odsetkowe na początku są wyższe a potem niższe.

Spread walutowy

Jest to różnica między kursem sprzedaży ( ma wyższą wartość) , a kursem kupna walut (niższa wartość). Jeżeli bank kupuję walutę po 4 zł, a sprzedawać będzie ją po 4,1 zł, to 10 groszy różnicy będzie spreadem walutowym. Jest to zatem dodatkowy zarobek dla banku – ukryta marża.

Ubezpieczenia kredytów hipotecznych

Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – Jest to zabezpieczenie banku, gdy kredytobiorca nie dysponuje wymaganym przez bank wkładem własnym, w momencie podpisania umowy kredytowej.

Ubezpieczenia pomostowe – Stanowi zabezpieczenie udzielonego kredytu, od dnia wypłaty kredytu do uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku, w księdze wieczystej.

Umowa kredytu hipotecznego

Jest to umowa, na mocy której bank udostępnia kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy. Kredytobiorca podpisując umowę, zobowiązuje się do zwrócenia całej kwoty z odsetkami bankowi na zasadach ściśle określonych w umowie. Umowa jest wiążąca dla obu stron w momencie jej podpisania, środki natomiast przekazane są w sposób określony w umowie. Umowa kredytowa zawiera określenie min. Przeznaczenia środków pieniężnych, sposób naliczania oprocentowania, wysokości marży czy ubezpieczenia. Załącznikiem do umowy przeważnie jest regulamin, który zawiera ogólne warunki umowy.

Unieważnienie kredytu

Oznacza, że umowa kredytu od początku i z mocy prawa w ogóle nie wywołuje skutków prawnych. Strony powinny sobie wzajemnie zwrócić to co świadczyły z tytułu nieważnej czynności prawnej (przy zastosowaniu teorii dwóch kondykcji lub teorii salda).

WIBOR

To średnia wysokość oprocentowania, po jakiej banki w Polsce udzielają sobie nawzajem pożyczek w PLN. Oprocentowanie kredytów hipotecznych udzielonych w złotówkach, oparte jest na wskaźniku WIBOR. Przykładowo, jeżeli podpisano kredyt hipoteczny, którego oprocentowanie jest wyliczane w oparciu o WIBOR 3M, to korekta wysokości raty odsetkowej będzie naliczana co 3 miesiące.

Adwokat Sadaj