Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny (samochodowy) – szkoda osobowa

Od wielu lat, moja Kancelaria Adwokacka w Kielcach, zajmuje się sprawami szkód osobowych, w których to uczestnik wypadku/ kolizji, doznał uszczerbku na zdrowiu czy obrażeń ciała.

Zacznę od wyjaśnienia podstawowych pojęć.

Odszkodowanie, to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzone szkody.

Zgodnie z treścią art. 361 § 2 kodeksu cywilnego, odszkodowanie powinno pokrywać zarówno szkody, jak i utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia, powodującego szkodę. Głównym celem odszkodowania jest rekompensata za powstałe szkody.

Zadośćuczynienie, to świadczenie, mające na celu złagodzenie różnego rodzaju cierpień psychicznych o charakterze wewnętrznym, które pojawiły się bezpośrednio po zdarzeniu, jak i tych, które mogą pojawić się w przyszłości.

Poszkodowany, to nie tylko kierowca samochodu czy pasażer, to również rowerzysta i pieszy, który ucierpiał na skutek wypadku. Gdy nie uda się ustalić, kto jest sprawcą zdarzenia lub samochód nie posiada polisy OC, lub uciekł z miejsca zdarzenia, odpowiedzialny za szkody jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Okres przedawnienia zgłoszenia szkody wynosi odpowiednio:

  • 3 lata – licząc od dnia, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia (zgodnie z art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego).
  • 20 lat – jeśli szkoda jest wynikiem przestępstwa.

Ważne jest, aby przypadku wystąpienia takiego zdarzenia mieć udokumentowane koszty leczenia, takie jak leki, prywatne wizyty lekarskie czy zabiegi rehabilitacyjne. Jeżeli w wypadku drogowym doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, możemy również ubiegać się o stosowne zadośćuczynienie. Jest ono wypłacane za straty moralne, które odnieśliśmy przez wypadek. Stratą moralną może być, np. lęk przed prowadzeniem pojazdów, cierpienia czy nawet depresja.

Odszkodowanie takie, należy się również, gdy do wypadku doszło wskutek wysiadania z pojazdu, załadowywania lub rozładowywania innego pojazdu.

Poszkodowany może domagać się z OC sprawcy wypadku:

  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (cierpienia fizyczne i psychiczne),
  • renty lub jej kapitalizacji- jest to świadczenie, co do zakresu obejmujące wszelkie dodatkowe koszty, pozostające w związku z wypadkiem,
  • zwrot kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, zakup leków, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu, zakup specjalistycznego sprzętu ograniczającego skutki niepełnosprawności),
  • zwrotu utraconych zarobków- dochodów uzyskiwanych w ramach zatrudnienia utracone premie czy w ramach wykonywanej działalności,
  • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej, lub utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów pojazdu zastępczego, uszkodzonego telefonu, komputera.

Proces likwidacji po zgłoszeniu do ubezpieczyciela powinien trwać do 30 dni, ale bardzo często jest przedłużany do około 60 z dni.

Towarzystwo po zgłoszeniu szkody może:

  • Odmówić wypłaty odszkodowania,
  • Wypłacić kwotę bezsporną.

W większości spraw są wypłacone zaniżone kwoty, tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia. Dopiero na etapie postępowania sądowego możemy uzyskać należne nam odszkodowanie.

Przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia uwzględnia się stopień uszczerbku na zdrowiu psychicznym poszkodowanego oraz  inne czynniki, uzależnione od konkretnego stanu faktycznego. Należy wymienić poszczególne kategorie roszczeń oraz określić, o jakie kwoty poszkodowany wnosi do ubezpieczyciela.

Zapraszamy do kontaktu z Adwokatem Adrianem Sadajem lub odwiedzenie naszej Kancelarii Adwokackiej w Kielcach, przy ulicy Ogrodowej.

Adwokat Sadaj