Kancelaria Sadaj kontra Getin Nobel Bank.

Zwycięskie orzeczenie w sprawie antywindykacyjnej przeciwko Getin Noble Bank i skuteczne oddłużenie klientki na kwotę 450 000,00 zł. Adwokaci naszej Kancelarii w Kielcach, wywalczyli dla Klientki oddalenie powództwa skierowanego przez Getin Noble Bank z tytułu zawartej umowy hipotecznej. Bank wnosił o:- 425 916,36 zł z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 23 maja 2018r. do dnia zapłaty,- 5 711,73 zł tytułem odsetek umownych za okres korzystania z kapitału z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,- 19 082,56 zł tytułem odsetek karnych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 12 lipca 2018r. wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym uwzględniając w całości żądanie strony powodowej. W dniu 14 sierpnia 2019r. wnieśliśmy sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty. Sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego w Świdnicy. W sprzeciwie podnieśliśmy, że doszło do naruszenia przepisów art. 75 i 75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. Pozwana podała także, że nie dysponuje żadnymi dokumentami, gdyż nie zostały jej skutecznie doręczone przez stronę powodową, natomiast zapisy dotyczące kosztów około kredytowych mają charakter abuzywny i są bezwzględnie nieważne.  W dniu 16 września 2020r. Sąd Okręgowy w Świdnicy oddalił powództwo stwierdzając, iż strona powodowa nie wykazała istnienia roszczenia wobec pozwanej w dochodzonej pozwem wysokości ani nie wykazała, że umowa kredytu łącząca strony została skutecznie wypowiedziana z zachowaniem przepisów art. 75 i 75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – prawo bankowe.

Adwokat Sadaj