Blog

Kancelaria Sadaj kontra Getin Nobel Bank.

Zwycięskie orzeczenie w sprawie antywindykacyjnej przeciwko Getin Noble Bank i skuteczne oddłużenie klientki na kwotę 450 000,00 zł. Adwokaci naszej Kancelarii w Kielcach, wywalczyli dla Klientki oddalenie powództwa skierowanego przez Getin Noble Bank z tytułu zawartej umowy hipotecznej. Bank wnosił o:- 425 916,36 zł z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 23 maja 2018r. do dnia zapłaty,- 5 711,73 zł tytułem odsetek umownych za okres korzystania z kapitału z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,- 19 082,56 zł tytułem odsetek karnych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 12 lipca 2018r. wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym uwzględniając w całości żądanie strony powodowej. W dniu 14 sierpnia 2019r. wnieśliśmy sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty. Sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego w Świdnicy. W sprzeciwie podnieśliśmy, że doszło do naruszenia przepisów art. 75 i 75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. Pozwana podała także, że nie dysponuje żadnymi dokumentami, gdyż nie zostały jej skutecznie doręczone przez stronę powodową, natomiast zapisy dotyczące kosztów około kredytowych mają charakter abuzywny i są bezwzględnie nieważne.  W dniu 16 września 2020r. Sąd Okręgowy w Świdnicy oddalił powództwo stwierdzając, iż strona powodowa nie wykazała istnienia roszczenia wobec pozwanej w dochodzonej pozwem wysokości ani nie wykazała, że umowa kredytu łącząca strony została skutecznie wypowiedziana z zachowaniem przepisów art. 75 i 75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – prawo bankowe.

Prawomocny wyrok w sprawie dotyczącej błędu w sztuce lekarskiej !

Po trwającej ponad 2 lata sprawie dotyczącej błędu w sztuce lekarskiej, adwokat Adrian Sadaj zakończył sprawę kolejną wygraną. Poszkodowany z powodu błędnej diagnostyki w pozwanym szpitalu doznał niedowładu połowicznego co skutkuje brakiem czucia w lewej kończynie górnej oraz osłabionym czuciem w dolnej lewej kończynie. Choroba spowodowała trwały -50 %- uszczerbek na zdrowiu. Zgodnie z opiniami biegłych rokowania na przyszłość nie są pomyślne, uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy nie zregeneruje się a dla utrzymania sprawności jaką osiągnął powód musi stale poddawać się rehabilitacji. 

Sąd Okręgowy w Kielcach w dniu 8 stycznia 2019r. zasądził na rzecz pokrzywdzonego zadośćuczynienie oraz comiesięczną rentę. Pomimo złożenia apelacji przez stronę pozwaną, Sąd Apelacyjny w Krakowie w dniu 26 sierpnia 2020r. utrzymał wyrok w mocy. 

Podstawą odpowiedzialności pozwanego szpitala był art. 430 k.c. statuujący odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – zwierzchnika za podwładnego. Sąd podkreślił, że przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej są wystąpienie szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem, a powstałą szkodą przy czym nie wymaga się, aby związek przyczynowy pomiędzy postępowaniem zakładu leczniczego, a powstałą szkodą został ustalony w sposób pewny. Na powstanie szkody ma lub może mieć wpływ wiele czynników, a zatem należy ustalić stopień prawdopodobieństwa. Dla ustalenia istnienia związku przyczynowego, wystarczające są prawdopodobieństwo wysokiego stopnia, że działanie lub zaniechanie było przyczyną szkody. Sąd uznał, iż w przedmiotowej sprawie poszkodowany doznał szkody na skutek zaniedbań diagnostycznych i leczniczych personelu pozwanego szpitala, które pozostają w adekwatnym związku przyczynowym ze szkodą. 

Uzyskanie zabezpieczenia w sprawie o błąd medyczny.

W Sądzie Okręgowym w Kielcach adwokat Adrian Sadaj reprezentuje poszkodowane dziecko oraz jego rodziców w sprawie dotyczącej błędu medycznego. W wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego porodu w jednym ze szpitali, w następstwie uchybień diagnostycznych, błędnego monitorowania płodu oraz niewykonania zabiegu cesarskiego w odpowiednim czasie dziecko urodziło się niepełnosprawne. Stwierdzono u niego dziecięce porażenie mózgowe. 

Mając na uwadze nieodwracalne skutki oraz wysokie koszty związane z leczeniem, w przedmiotowej sprawie został złożony wniosek o zabezpieczenie powództwa w postaci zapłaty na rzecz małoletniego poszkodowanego renty. Postanowieniem z dnia 28 września 2020r. Sąd Okręgowy w Kielcach udzielił zabezpieczenia roszczenia rentowego na kwotę 4 565 zł miesięcznie płatnych do 10-tego każdego miesiąca. 

Postępowanie zabezpieczające ma na celu tymczasowe uregulowanie kwestii prawnych, które ostatecznie bez zabezpieczenia zostałyby uregulowane dopiero w orzeczeniu kończącym postępowanie. W takiej sytuacji małoletni poszkodowany, na czas trwania postępowania, ma zabezpieczone koszty wynikające ze zwiększonych potrzeb związanych z rehabilitacją, zakupem leków czy wizytami lekarskimi. 

Spadek

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, które zostały zawarte w Księdze Czwartej Kodeksu Cywilnego, prawa i obowiązki po osobie zmarłej przechodzą z chwilą jej śmierci na jedną lub klika osób.

Co do zasady, spadkobiercą może być każda osoba fizyczna i prawna z wyjątkiem:

– osoby fizycznej, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, jednakże spadkobiercą może być dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku, jeżeli urodzi się żywe,

– osoby prawnej, która w tym czasie nie istnieje, jednakże może być spadkobiercą fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu 2 lat od ogłoszenia testamentu.

Spadkobiercą można zostać z ustawy – tzw. dziedziczenie ustawowe (dziedziczenie z mocy prawa) albo na mocy testamentu, sporządzonego przez osobę zmarłą.

Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu bądź osoba wskazana przez spadkodawcę nie chce lub nie może być spadkobiercą. Uprawnieni do dziedziczenia ustawowego zostali wymienieni w art. 931 – 935 k.c.

Dziedziczenie testamentowe zachodzi w sytuacji gdy spadkodawca spisał testament, w którym rozporządził swoim majątkiem na wypadek śmierci. Pamiętać jednak należy, iż testament może sporządzić wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament spadkodawca może w każdej chwili odwołać lub zmienić jego poszczególne postanowienia. Testament jest nieważny jeżeli został sporządzony przez osobę pod wpływem groźby, pod wpływem błędu bądź w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenia woli.

W polskim prawie cywilnym wyróżnia się 6 rodzajów testamentu:

  1. Własnoręczny – spadkodawca sporządza testament w całości własnoręcznie (pismem), opatrzy datą i podpisze
  2. Notarialny – sporządzony w formie aktu notarialnego przez notariusza
  3. Allograficzny – sporządzony przez spadkodawcę w formie ustnej przed wójtem, burmistrzem bądź prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu, gminu lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków,
  4. Ustny – jest to szczególna forma testamentu, spadkodawca może ostatnią wolę oświadczyć ustnie w obecności co najmniej 3 świadków ale tylko w sytuacji gdy istnieje obawa rychłej śmierci albo jeżeli zachowanie zwykłej formy jest niemożliwe lub znacznie utrudnione
  5. Podróżny – spadkodawca może ostatnią wolę oświadczyć przed dowódcą statku lub jego zastępcą w obecności dwóch świadków,
  6. Wojskowy – ten rodzaj testamentu przeznaczony jest wyłącznie dla żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, pracowników cywilnych zatrudnionych w Siłach Zbrojnych, osobom cywilnym towarzyszącym siłom zbrojnym m.in. służby medyczne czy kapelani oraz dla osobom cywilnym na obszarze będącym pod zarządem organów wojskowych. Sporządzenie tego rodzaju testamentu jest możliwe jedynie w razie mobilizacji, wojny oraz w czasie przybywania w niewoli.

W sytuacji, gdy spadkodawca nie uwzględnił w testamencie osób mu najbliższych np. małżonka czy dzieci, przysługuje im tzw. zachowek, który stanowi zabezpieczenie interesów osób najbliższych pominiętych w testamencie. Przysługuje osobom, którzy byliby powołani do spadku z mocy prawa, gdyby spadkodawca nie pozostawił testamentu. Uprawniony do zachowku może żądać tylko i wyłącznie zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Antywindykacja

Wielu dłużników nie wie o tym, że dochodzone roszczenia przez podmioty udzielające pożyczek, często są bezzasadne m.in. z uwagi na przedawnienie, czy błędne cesje.

Jeżeli masz zadłużenie, nie należy tego bagatelizować. Wierzyciel nadużyje wszelkich środków aby odzyskać swoje należności.

Antywidykacja to wszelkiego rodzaju działania mające na celu ochronę interesów dłużnika i  poprawę jego sytuacji finansowej. Naszym zadaniem jest reprezentowanie dłużnika przed wszelkimi organami egzekucyjnymi oraz przed firmami windykacyjnymi. Kancelaria może pomóc dłużnikowi w procesach sądowych, w których dłużnik został pozwany przez firmy windykacyjne, fundusze sekurytyzacyjne, banki czy inne podmioty udzielające pożyczek.

Pomoc antywindykacyjna obejmuje doradztwo, obsługę i reprezentacje dłużnika.  Wszystkie podejmowane przez nas działania prowadzone są zgodnie z prawem.

Szkolenie „Dowód z opinii biegłego w sprawach błędów medycznych”

W dniu 16 stycznia 2019r. przedstawiciele naszej Kancelarii Adwokackiej w Kielcach, brali udział w szkoleniu organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie : „Dowód z opinii biegłego w sprawach błędów medycznych” prowadzonym przez delegowanego lek. ginekologa Zbigniewa Tukalskiego oraz „Postępowanie karne w sprawach błędów medycznych” prowadzonym przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej delegowany do Prokuratury Regionalnej w Warszawie – Zbigniewa Busz.

W dniu 9 grudnia 2019r. braliśmy udział w szkoleniu organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie : „Kredyty indeksowane i denominowane do waluty obcej II” objęte cyklem szkoleń „Pomoc Frankowiczom, prowadzonym przez SSR dr Andrzeja Michór, specjalistę z zakresu prawa finansowego, doktora nauk prawnych.

Przedmiotem szkolenia było przedstawienie istoty kredytów indeksowanych i denominowanych ( popularnie nazywanych kredytami frankowymi)  do waluty obcej oraz wskazanie sposobów kwestionowania umowy kredytów frankowych (m.in. nieważność umowy, błąd co do treści czynności prawnej, który stanowi podstawę dochodzenia roszczenia tytułem bezpodstawnego wzbogacenia, związanego z nienależnie pobranymi odsetkami, klauzule abuzywne). Ponadto, na szkoleniu zostały przybliżone uregulowania dot. ustawy antyspreadowej, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

W dniu 13 grudnia 2019r. przedstawiciele naszej Kancelarii Adwokackiej w Kielcach, brali udział w konferencji organizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie „Adwokat w prawie medycznym”. Konferencja odbyła się pod patronatem PEOPLE, a patronami medialnymi byli Rzeczpospolita oraz Wolters Kluwer we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką.

Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziono na kwestie związane z naruszaniem praw pacjenta oraz ustalaniem wysokości zadośćuczynienia. Ponadto przedmiotem konferencji było dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne za granicą, postępowanie karne w sprawach z zakresy błędów medycznych oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu przez sądy lekarskie.  W programie konferencji były następujące zagadnienia :

-Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta i jego wpływ na inne postępowania dotyczące błędów medycznych

-Najczęstsze naruszenia praw pacjenta

– Ustalanie wysokości zadośćuczynienia. Rekomendacje KNF. System HBT Index 13:20 –Ustalanie wysokości zadośćuczynienia przez sądy

– Dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne zagranicą
-Różnice w postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy, odmienna interpretacja przez lekarzy i prawników

– Pozbawienie prawa wykonywania zawodu przez sądy lekarskie

-Postępowanie karne w sprawach z zakresu błędów medycznych

Autocasco/ AC czym się kierować wybierając ofertę. Jaki wybrać dobre AC

Jaki wybrać dobre AC?

Autocasco

Każdy posiadacz samochodu musi posiadać ubezpieczenie OC, które jest obowiązkowe. Autocasco, potocznie zwane AC jest ubezpieczeniem dodatkowym, dobrowolnym, które w zależności od wybranego zakresu, może zapewnić odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku zdarzenia losowego, jakim jest drobna stłuczka, grad, spadająca gałąź czy nawet kradzież. Nie wszystkie nieszczęśliwe zdarzenia są wynikiem działań kierowcy.

Czym się kierować przy zakupie AC?

Firmy ubezpieczeniowe oferują polisy ze stałą lub zmienną sumą ubezpieczenia. W przypadku stałej sumy ubezpieczenia ubezpieczyciel będzie brał pod uwagę wartość samochodu określoną przy zakupie polisy. Natomiast w przypadku zmiennej sumy ubezpieczenia, ubezpieczyciel obliczy odszkodowanie na podstawie wartości samochodu w chwili wystąpienia szkody.

Redukcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania polega na zmniejszeniu sumy ubezpieczenia o wartość wypłaconego odszkodowania. Aby temu zapobiec można wybrać wariant z sumą odnawialną, czyli wartość sumy ubezpieczenia nie zmieni się mimo wypłaty odszkodowania. Przy wariancie z redukcją jest możliwość późniejszego doubezpieczenia, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody może odbywać się w dwóch wariantach: kosztorysowym i warsztatowym.

Kosztorysowy, polega na wycenie poszczególnych części, z uwzględnieniem amortyzacji, zużycia i wieku pojazdu. Te wszystkie czynniki mogą przełożyć się na wysokość odszkodowania.

Warsztatowy, polega na naprawie samochodu w warsztacie sieci naprawczej ubezpieczyciela lub w autoryzowanej stacji obsługi danej marki. W tym przypadku warto zwrócić uwagę czy w ramach naprawy zamontowane będą części oryginalne czy zamienniki.

Autocasco, to ubezpieczenie, które chroni nas przed nieplanowaną naprawą samochodu, która może nadszarpnąć domowy budżet. W związku z czym warto się zabezpieczyć przed taką ewentualnością.

Rozwód

Rozwód, czyli rozwiązanie małżeństwa w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Przepisy dotyczące rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód, znajdują się w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego następuje wówczas, gdy ustają:

– więzi fizyczne – dotyczą kontaktów fizycznych

– więzi duchowe – gdy ustaje uczucie miłości między małżonkami

– więzi gospodarcze – ustaje wspólne zamieszkanie i prowadzenie gospodarstwa domowego, jednak sam fakt przebywania w jednym mieszkaniu nie przesądza jeszcze o istnieniu tej więzi.

Aby orzec rozwód muszą być zerwane łącznie wszystkie trzy więzi. Istnienie, co najmniej jednej z wymienionych więzi sprawia, że sąd nie orzeknie rozwodu.

Natomiast trwały rozkład pożycia małżeńskiego, następuje w sytuacji, gdy powrót małżonków do wspólnego pożycia jest niemożliwy. Przy każdej sprawie rozwodowej sąd pyta o daty ustania każdej z w/w więzi. Ma to istotne znaczenie, bowiem sąd musi dojść w uzasadniony sposób do przekonania, że podjęcie pożycia między małżonkami już nigdy nie nastąpi. Obecnie przyjmuje się, że rozkład pożycia małżeńskiego do momentu orzeczenia rozwodu powinien trwać co najmniej kilka miesięcy.

Pamiętać należy, że istnieją negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu, czyli sąd nie orzeknie rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód, jeżeli:

– rozwodu zażąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo jeżeli odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

– jeżeli rozwód jest sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci

– jeżeli orzeczenie rozwodu będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli zdecydujemy się na rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód i zostają spełnione do tego przesłanki składamy pozew o rozwód do Sądu Okręgowego, Wydział Cywilny, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania pod warunkiem, że w tym okręgu nadal stale przebywa chociaż jedno z nich. Jeżeli żadne z małżonków nie mieszka w tym okręgu, wówczas właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdy i takiego nie można ustalić, wówczas miejsce zamieszkania powoda. Pamiętać należy, że jest to właściwość wyłączna, co oznacza, że małżonkowie nie mogą jej zmienić umownie.

Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Opłaty dokonuje się na konto sądu do którego taki pozew składamy.

Zgodnie z art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyroku orzekającym rozwód, sąd rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Orzeka także w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Wydając wyrok rozwodowy, sąd orzeka, czy i które z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Na zgodny wniosek stron, jeżeli małżonkowie porozumieli się co do wszystkich kwestii związanych z rozwodem (w tym kwestii władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dzieckiem) sąd zaniecha orzekania o winie. Wyrok rozwodowy jednak może nastąpić także z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, bądź z orzeczeniem winy obu stron.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód zmienia sytuację małżonków w sferze majątkowej. Dochodzi do ustania ustroju majątkowego oraz do ustania obowiązku wzajemnej pomocy finansowej małżonków.

Jeżeli nie jesteśmy przekonani o definitywnym zakończeniu małżeństwa powinniśmy zdecydować się na rozwiązanie jakim jest separacja.

Warunki orzeczenia separacji są analogiczne jak przy rozwodzie z tym, że w tym przypadku musi dojść do całkowitego a nie trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Orzeczenie separacji wywołuje skutki podobne do orzeczenia rozwodu z tą różnicą, że orzeczenie separacji nie powoduje ustania małżeństwa. Wskutek orzeczenia separacji ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami, nie istnieje domniemanie pochodzenia od męża matki dziecka urodzonego po upływie 300 dni od ustania separacji. Ustaje obowiązek wspólnego pożycia. Małżonkowie jednak nie mają prawa do wstąpienia w nowy związek małżeński. Pamiętać należy, że orzeczenie separacji nie zamyka drogi do orzeczenia rozwodu.

Pozew o separację składa się na takich samych warunkach jak przy pozwie o rozwód.

Adwokat w prawie medycznym

W dniu 13 grudnia 2019r. przedstawiciele naszej Kancelarii Adwokackiej w Kielcach, brali udział w konferencji organizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie „Adwokat w prawie medycznym”. Konferencja odbyła się pod patronatem PEOPLE, a patronami medialnymi byli Rzeczpospolita oraz Wolters Kluwer we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką.

Podczas szkolenia, szczególny nacisk kładziono na kwestie związane z naruszaniem praw pacjenta oraz ustalaniem wysokości zadośćuczynienia. Ponadto przedmiotem konferencji było dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne za granicą, postępowanie karne w sprawach z zakresy błędów medycznych oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu przez sądy lekarskie. W programie konferencji były następujące zagadnienia :

-Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta i jego wpływ na inne postępowania dotyczące błędów medycznych

-Najczęstsze naruszenia praw pacjenta

– Ustalanie wysokości zadośćuczynienia. Rekomendacje KNF. System HBT Index 13:20 –Ustalanie wysokości zadośćuczynienia przez sądy

– Dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne za granicą
-Różnice w postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy, odmienna interpretacja przez lekarzy i prawników

– Pozbawienie prawa wykonywania zawodu przez sądy lekarskie

-Postępowanie karne w sprawach z zakresu błędów medycznych

Adwokat Sadaj