Blog

Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach- Unieważnienie kredytu frankowego, Santander Consumer Bank S.A musi zwrócić łącznie ponad 250 tyś zł na rzecz naszej klientki.

W dniu 10 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Kielcach zasądził na rzecz mojej Klientki kwotę 236 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 marca 2020 r. do dnia zapłaty od Santander Consumer Bank S.A z siedzibą we Wrocławiu, w związku ze stwierdzeniem nieważności umowy zawartej w dniu 21 lipca 2008 roku.

Sąd w całości podzielił argumentację prawną mojej Kancelarii i zasądził dla naszych Frankiewiczów całość dochodzonej przez nas kwoty w związku ze stosowanymi przez bank niedozwolonymi postanowieniami umownymi zawartymi w umowie tzw. kredytu frankowego. 

Przedmiotem w/w umowy zawartej w dniu 21 lipca 2008 r. był kredyt hipoteczny w wysokości

199 487 zł – kwota ta była indeksowana kursem kupna CHF.

Sąd uznał, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz Kielczanki całość kwoty ponad to co zostało wpłacone tj. kwotę 236 699,46 zł + odsetki

Korzyść z tytułu wygranej sprawy dla naszej Klientki wyniosła 236 699,46 zł.

Kwota ta wynosiła 100% tego o co wnioskowaliśmy.

Warto zauważyć, iż sprawa zakończyła się bardzo szybko, ponieważ pozew został wniesiony 21 grudnia 2020 r.

Podczas przedstawiania głównych założeń umowy łączącej strony, pracownik banku nie wskazał mojej klientce żadnych informacji dotyczących zasad indeksacji kredytu. Dotyczy to w szczególności zasad ustalania kursów walut określonych w tabeli z kursami obowiązującymi w banku. Zasady te nie zostały w żaden sposób uzgadniane indywidualnie. Pracownik nie wskazał mojej Klientce w oparciu o jakie czynniki i na jakiej podstawie kursy przedstawiane w tabeli bankowej pozwanego są ustalane, oraz jaki jest wpływ wysokości tych kursów na wartość zobowiązań wynikających z łączącej strony umowy.

Ponadto moja Klientka nie została również w należyty sposób poinformowana o innych ryzykach związanych z umową.

Bardzo cieszy mnie powyższe rozstrzygnięcie. W tym roku moja kancelaria wygrała wszystkie sprawy dotyczące kredytów frankowych.  Ostatnie wyroki tylko pokazują, że warto walczyć o swoje. Mimo licznych sukcesów nadal wiele osób obawia się procesu przeciwko Bankom.

Są to skomplikowane procesy, wymagające doświadczenia i wiedzy. Pozwy liczące setki stron, zdarza się, iż odpowiedź na pozew dostarczana jest nam przez kuriera, ponieważ zawiera 2 kartony akt.  W przypadku pytań Kancelaria Adwokacka Adrian Sadaj jest do Państwa dyspozycji.

Adwokat Adrian Sadaj

Adwokat Adrian Sadaj Kredyty Frankowe Kancelaria Kielce

Nasza kancelaria od ponad 3 lat zajmuję się prowadzeniem spraw tzw. Kredytów frankowych na rzecz osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich indeksowany lub denominowany do kursu CHF.  Nasze sprawy prowadzimy przed Sądami w Warszawie, Sądem Okręgowym w Kielcach, Sądem Okręgowym w Łodzi i Gdańsku.

Obecnie prowadzimy pond 50 spraw przed powyższymi sądami.

Frankowicze korzystający z naszych usług mogą liczyć na pomoc i profesjonalizm adwokatów i radców prawnych z doświadczeniem w zakresie spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych.

Podczas bezpośredniego spotkania w siedzibie kancelarii mieszczącej się w Kielcach przy ulicy Ogrodowej 13/4 dokonujemy analizy umowy klienta w zakresie występowania klauzul abuzywnych, jak również dokonujemy szacunkowych korzyści wynikających z wygrania sprawy.

Analiza umowy jest też możliwa za pośrednictwem e-mail. Wystarczy przesłać na nasz adres adwokatsadaj@gmiali.com skan umowy wraz załącznikami, aneksy (np. zwiększające kredyt, zmieniające walutę spłaty, odraczające spłaty), tabele, regulamin – jeśli był załączony do umowy (często też zwany Częścią Ogólną Umowy)

Analiza umowy jest zawsze bezpłatna.

Sprawa przeciwko Bankowi – jak to wygląda? Jakie są koszty sprawy o kredyt frankowy

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy oraz udzielenie pełnomocnictwa procesowego.

Przekazujemy listę dokumentów, z którymi klient występuję do banku.

W tym czasie my już przesyłamy do Banku przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Po uzyskaniu pełnej dokumentacji z banku sporządzamy pozew i przesyłamy do właściwego sądu. Przed złożeniem pozwu należy dokonać opłaty od pozwu w wysokości 1 000,00 zł.

Istniej możliwość zwolnienia od kosztów sądowych poprzez złożenie oświadczenia, z którego będzie wynikać, że dana osoba nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznych dla siebie i rodziny lub poniesienie ich narazi ją na taki uszczerbek.

W czasie trwania procesu konieczne jest uiszczenie zaliczki na poczet opinii biegłego specjalisty w kwocie od 1 000,00 do 2 000,00

Szacowany czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy wynosi od 3 do 8 miesięcy.

Czas oczekiwania na prawomocny wyrok to obecnie okres około 2-3 lat.

Kredyt frankowy Pozew o od frankowanie lub unieważnienie kredytu. Koszty i opłaty związane z prowadzeniem sprawy.

Naszym celem jest całkowite wyeliminowanie z umowy franka szwajcarskiego na dzień podpisania umowy, a przy zachowaniu oprocentowania ustalonego w umowie zwykle opartego na LIBOR, w naszym pozwie występuje też roszczenie o nieważność umowy kredytu, wybór naszej strateg procesowej zależy od oceny prawnej konkretnej umowy.

Prowadzimy sprawy przeciwko:

 • Multibank (przejęty przez mBank)
 • Nordea (przejęty przez PKO BP)
 • PKO BP
 • Pekao S.A. (UniCredit)
 • Polbank EFG (przejęty przez Raiffeisen)
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Bank Ochrony Środowiska
 • BGŻ BNP Paribas
 • BNP Paribas
 • BPH
 • BZ WBK
 • Credit Agricole Bank Polska
 • Deutsche Bank Polska
 • DNB Bank Polska
 • Euro Bank
 • Getin Noble Bank
 • GE MONEY (przejęty przez BPH)
 • ING Bank Śląski
 • Kredyt Bank (przejęty przez BZ WBK)
 • Lukas Bank (przejęty przez Credit Agricole)
 • mBank
 • Millennium
 • Santander Consumer Bank

Wyroki korzystne dla frankowiczów dotyczyły:

 1. Unieważnienia umowy
 2. Zastosowania teorii salda
 3. Ofrankowania kredytu
 4. Odzyskania ubezpieczenia niskiego wkładu

Wygrana sprawa kredytu frankowego- korzyści dla frankowicza;

– zwrot nadpłaconego kredytu

– zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu

– przeliczenie całości kredytu na przyszłość po niższym kursie

– zwrot opłaty od pozwu, zaliczki na biegłego

Odszkodowania za niepożądane powikłania poszczepienne Covid-19

Narodowy Program Szczepień trwa a skoro mamy do czynienia ze szczepionkami to mamy też do czynienie z ich niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Na dzień 14 marca odsetek zaszczepionych Polaków, co najmniej jedną dawką wynosi 11,78%. Od rozpoczęcia programu szczepień na Covid-19 liczba stwierdzonych niepożądanych odczynów poszczepiennych wynosi 4740 osoby (około 0,1 % ogółu). Jako niepożądane odczyny poszczepienne możemy określić jakikolwiek zaburzenie stanu zdrowia powiązane z zaszczepieniem, które miało miejsce w okresie czterech tygodni po szczepionce. Zazwyczaj występujące skutki uboczne po szczepieniu przeciwko korona wirusowi to zmęczenie, gorączka czy ból w okolicach miejsca szczepienia. Według podanych danych przez ministerstwo zdrowia (z dnia 1 marca 2021r.) poważnych przypadków stwierdzono 350 przypadków natomiast ciężkich mniej niż 60. Jako ciężkie odczyny poszczepienne należy zaliczyć wszelkie reakcje alergiczne. Najpoważniejszą sytuacją jest wstrząs anafilaktyczny, który może doprowadzić do zgonu. Pomimo tego, że liczba ciężkich odczynów poszczepiennych jest bardzo niska powinniśmy zdać sobie sprawę jak postąpić w przypadku, gdy wystąpią u nas samych bądź u naszych bliskich ciężkie powikłania po przyjętej szczepionce i od kogo możemy domagać się odszkodowania.

Koncerny farmaceutyczne produkujące szczepionki AstraZenecka, Moderna czy Pfizer zawierając umowę ramową z Komisją Europejską dokonały wyłączenia swojej odpowiedzialności za szczepienia Covid-19. Według wielu osób stworzyło to problem, kto będzie odpowiedzialny za ewentualne powikłania wywołane szczepionkami. Z całą pewnością pomimo zawarcia tego rodzaju umowy nadal będziemy mogli domagać się odszkodowania od koncernów farmaceutycznych. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie, ponieważ sam proces byłby z całą pewnością długotrwały i nie gwarantowałby nam wygrania procesu.

W grudniu 2020r. rząd RP ogłosił zamiar utworzenia Funduszu Kompensacyjnego za działania niepożądane szczepionki COVID-19. Głównym założeniem tego Funduszu ma być przyspieszanie i uproszczenie zasad przyznawania odszkodowania i zadośćuczynią za wystąpienie odczynów poszczepiennych po przyjęciu szczepionki. Ma on wypłacać pacjentowi odszkodowanie bez stwierdzenia czy personel medyczny przyczynił do wystąpienia negatywnych efektów ubocznych (np. na skutek podania większej dawki szczepionki).

Pomimo podjęcia projektu ustawy w styczniu 2021r. powołującej Fundusz Kompensacyjny nadal nie został on utworzony. Zgodnie z projektem Rządu ma on zacząć funkcjonować od 1.05.2021r. Świadczenie kompensacyjne w wysokości 3 tyś zł ma przysługiwać w razie wstrząsu anafilaktycznego, jeśli pacjent zostanie poddany obserwacji na izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym. Kwotę 10 tyś zł otrzyma pacjent, który będzie wymagał hospitalizacji. W przypadku hospitalizacji trwającej co najmniej 14 dni wypłacona kwota ma wynieść od 10 tyś do 100 tyś zł w zależności od długości pobytu. W projekcie zawarto również przypadki podwyższenia świadczenia kompensacyjnego ( np.: zwrotu kosztów dalszego leczenia czy za konieczność przeprowadzenia operacji). Łączna kwota świadczenia kompensacyjnego z Funduszu nie będzie mogła przekroczyć 100 tyś. Z całą pewnością kwota ta nie jest wygórowana w przypadku, gdy w wyniku szczepienia osoba dozna nieodwracalnego uszkodzenia zdrowia. Powstaje pytanie czy pacjent przyjmując świadczenie kompensacyjne od Funduszu Kompensacyjnego będzie dodatkowo mógł dochodzić odszkodowania przez sądem. Zgodnie z art. 17 „Osoba, która uzyskała świadczenie kompensacyjne, może dochodzić zadośćuczynienia lub odszkodowania z tytułu szkód związanych z wystąpieniem działań niepożądanych po szczepieniu wyłącznie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych innych niż będące przedmiotem postępowania w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego.” Oznacza to ,że przyjęcie roszczenia kompensacyjnego z Funduszu zamknie możliwość dochodzenia odszkodowania przez sądem w tym samym zakresie. W takiej sytuacji nie będziemy mogli uzyskać dodatkowego odszkodowania przez sądem np.: za konieczność przeprowadzenia operacji jeśli była ona przedmiotem postępowania przez Rzecznikiem Praw Pacjenta. Co istotne w projekcie ustawy nie przyjęto odszkodowania za śmierć pacjenta spowodowanej wstrząsem anafilaktycznym. W takim przypadku rodzina będzie mogła dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Konieczne w tym przypadku będzie jednak udowodnienie winy szpitalowi bądź personelowi medycznemu. Jeżeli wymienionym podmiotom nie jesteśmy w stanie nic zarzucić to możemy dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa na zasadzie słuszności, która jest usystematyzowana w art. 4172 K.C. Na jej podstawie możemy domagać się odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne.

Dlaczego warto nam powierzyć sprawę o kredyt frankowy ?

Przede wszystkim doświadczenie i wygrane sprawy przeciwko Bankom.

Nasza batalia z kredytami frankowymi zaczęła się początkiem lipca 2017 roku.

Wtedy wysłaliśmy pierwsze przedsądowe wezwanie do zapłaty. Oczywiście było to poprzedzone rocznymi przygotowaniami oraz obserwowaniem orzecznictwa sądowego w Polsce.

Pomogło nam też, wcześniejsze doświadczenia zebrane w Poliso-lokatach, które też często były udzielne przez banki a nasza skuteczność wygranych spraw była 100%.

Końcem 2018r złożyliśmy nasz pierwszy pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dziś prowadzimy ponad 50 takich spraw dotyczących tzw. Kredytów frankowych.

Byliśmy prawdopodobnie pierwszą kancelarią w województwie świętokrzyskim, która na tak szeroką skale rozpoczęła sprawy tzw. Frankowiczów.

Przez te 4 lata bardzo dużo się nauczyliśmy, zebraliśmy doświadczenie, dokładnie poznaliśmy tok procesu cywilnego w powyższych sprawach, wiemy czego spodziewać się ze strony pełnomocników reprezentujących bank. Wiemy też jak skutecznie odpierać te zarzuty.

Nie jesteśmy kancelarią, która na salwie wyroku w sprawie Państwa Dziubaków rozpoczęła swoją przygodę z frankami. My przed orzeczeniem trybunału mieliśmy ponad 20 złożonych spraw w sądzie.

Zlecając sprawę mojej kancelarii mają Państwo pewność, że od początku do końca to my poprowadzimy proces cywilny, przygotujemy państwa do sprawy oraz będziemy stanowić wsparcie na każdym etapie procesu z bankiem.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną

– Po zleceniu nam sprawy prowadzimy Państwa na każdym etapie zaczynając od przekazania listy dokumentów które należy złożyć w banku poprzez przygotowania do zeznań, w sądzie które stanowi najważniejszy dowód w sprawię. Kończąc na odebraniu zasadzonych należności od banku

Dokonujemy wyliczeń roszczenia i przygotowujemy pozew a następnie prowadzimy sprawę na bieżąco informując klienta.

Zrobimy wszystko by wygrać Waszą sprawę.

Kredyt Frankowy, wygrana z MBank dawnym BRE Bank. Korzyść odfrankowania Kredytu ponad 140 tyś zł.

W dniu 27 stycznia bieżącego roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie wydał korzystny dla naszych klientów wyrok w sprawie przeciwko mBank.

Wygraliśmy pozew w 99,7 % 

Sąd w całości podzielił argumentację prawną naszej Kancelarii i zasądził dla naszych Frankowiczów całość dochodzonej przez nas kwoty w związku ze stosowanymi przez bank niedozwolonymi postanowieniami umownymi zawartymi w umowie tzw. kredytu frankowego. 

Sąd podzielił w pełni przedstawioną przez nas argumentację odnośnie abuzywności zawartych w umowie postanowień, stwierdzając jednocześnie, iż umowa może dalej obowiązywać z pominięciem tych postanowień. 

Pozew został złożony 25 października, łącznie odbyło się 3 rozprawy. 

Korzyść z powyższego wyroku jest następującą:

MBank musi zapłacić naszym Frankowiczą kwotę 38 192, 79 + około 9 000,00 zł (odsetki) 

Zmniejszenie salda zadłużenia o około 98 000,00 zł. 

Zadośćuczynienie za wypadek sprzed 20 lat pomimo zawarcia wcześniejszej ugody przez rodziców .

W dniu 15 stycznia 1999 r. w miejscowości Czajkowie Północnym doszło do potrącenia pieszej – małoletniej wówczas powódki. W wyniku zdarzenia poszkodowana doznała obrażeń ciała w postaci rozległej płatowej rany pośladka lewego, uszkodzenia okolicy odbytu ze złamaniem i ubytkiem kości krzyżowej i guzicznej, oderwanie odbytnicy, całkowitego ubytku mięśnia pośladkowego dużego lewego z częściowym ubytkiem mięśnia pośladkowego średniego, rozległej rany z urwaniem zginaczy uda lewego, stłuczenia i całkowitego odsłonięcia nerwu kulszowego lewego, złamania wielofragmentowego szyjki udowej lewej, rozerwania wiązadeł w stawie kolanowym lewym ze złamaniem kłykci oraz uszkodzenie nerwu kulszowego. 

Rodzice małoletniej poszkodowanej zawarli z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia ugodę na kwotę 50 000 zł. 

Pomimo zawarcia przedmiotowej ugody, do Sądu Okręgowego w Kielcach został skierowany przez adwokata Adriana Sadaja pozew o zadośćuczynienie za zdarzenia z dnia 15 stycznia 1999r. Podnieśliśmy, że ugoda zawarta między poszkodowaną, którą reprezentowali rodzice, a ubezpieczycielem jest nieważna i nie podlega konwalidacji na podstawie art. 18 k.c. Warto podkreślić, że zawarcie przedmiotowej ugody stanowiło czynność przekraczającą zwykły zarząd a rodzice bez zgody sądu opiekuńczego nie mogą bez zezwolenia sądu dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. 

W toku postępowania sądowego, adwokat  Adrian Sadaj podjął negocjacje w celu zakończenia sporu w drodze ugody sądowej. W dniu 27 listopada 2020r. przed Sądem Okręgowym w Kielcach została podpisana ugoda na kwotę 140 000 zł. Ponad już wypłacone 50 000,00 zł 

Kancelaria Sadaj kontra Getin Nobel Bank.

Zwycięskie orzeczenie w sprawie antywindykacyjnej przeciwko Getin Noble Bank i skuteczne oddłużenie klientki na kwotę 450 000,00 zł Adwokaci  naszej Kancelarii w Kielcach wywalczyli dla klientki oddalenie powództwa skierowane przez Getin Noble Bank z tytułu zawartej umowy hipotecznej. Bank wnosił o:- 425 916,36 zł z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 23maja 2018r. do dnia zapłaty,- 5 711,73 zł tytułem odsetek umownych za okres korzystania z kapitału z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,- 19 082,56 zł tytułem odsetek karnych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu.Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 12 lipca 2018r. wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym uwzględniając w całości żądanie strony powodowej. W dniu 14 sierpnia 2019r. wnieśliśmy sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty. Sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego w Świdnicy. W sprzeciwie podnieśliśmy, że doszło do naruszenia przepisów art. 75 i 75c ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. Prawo bankowe. Pozwana podała także, że nie dysponuje żadnymi dokumentami, gdyż nie zostały jej skutecznie doręczone przez stronę powodową, natomiast zapisy dotyczące kosztów około kredytowych mają charakter abuzywny i są bezwzględnie nieważne.  W dniu 16 września 2020r. Sąd Okręgowy w Świdnicy oddalił powództwo stwierdzając, iż strona powodowa nie wykazała istnienia roszczenia wobec pozwanej w dochodzonej pozwem wysokości aninie wykazała, że umowa kredytu łącząca strony została skutecznie wypowiedziana z zachowaniem przepisów art. 75 i 75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – prawo bankowe.– 

Prawomocny wyrok w sprawie dotyczącej błędu w sztuce lekarskiej !

Po trwającej ponad 2 lata sprawie dotyczącej błędu w sztuce lekarskiej, adwokat Adrian Sadaj zakończył sprawę kolejną wygraną. Poszkodowany z powodu błędnej diagnostyki w pozwanym szpitalu doznał niedowładu połowicznego co skutkuje brakiem czucia w lewej kończynie górnej oraz osłabione czucie w dolnej lewej kończynie. Choroba spowodowała trwały -50 %- uszczerbek na zdrowiu. Zgodnie z opiniami biegłych rokowania na przyszłość nie są pomyślne, uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy nie zregeneruje się a dla utrzymania sprawności jaką osiągnął powód musi stale poddawać się rehabilitacji. 

Sąd Okręgowy w Kielcach w dniu 8 stycznia 2019r. zasądził na rzecz pokrzywdzonego zadośćuczynienie oraz comiesięczną renty. Pomimo złożenia apelacji przez stronę pozwaną, Sąd Apelacyjny w Krakowie w dniu 26 sierpnia 2020r. utrzymał wyrok w mocy. 

Podstawą odpowiedzialności pozwanego szpitala był art. 430 k.c. statuujący odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – zwierzchnika za podwładnego. Sąd podkreślił, że przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej są wystąpienie szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem, a powstałą szkodą przy czym nie wymaga się, aby związek przyczynowy pomiędzy postępowaniem zakładu leczniczego, a powstałą szkodą został ustalony w sposób pewny. Na powstanie szkody ma lub może mieć wpływ wiele czynników a zatem należy ustalić stopień prawdopodobieństwa. Dla ustalenia istnienia związku przyczynowego wystarczające się prawdopodobieństwo wysokiego stopnia, że działanie lub zaniechanie było przyczyną szkody. Sąd uznał, iż w przedmiotowej sprawie poszkodowany doznał szkody na skutek zaniedbań diagnostycznych i leczniczych personelu pozwanego szpitala, które pozostają w adekwatnym związku przyczynowym ze szkodą. 

Uzyskanie zabezpieczenia w sprawie o błąd medyczny.

W Sądzie Okręgowym w Kielcach adwokat Adrian Sadaj reprezentuje poszkodowane dziecko oraz jego rodziców w sprawie dotyczącej błędu medycznego. W wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego porodu w jednym ze szpitali, w następstwie uchybień diagnostycznych, błędnego monitorowania płodu oraz niewykonania zabiegu cesarskiego w odpowiednim czasie dziecko urodziło się niepełnosprawne. Stwierdzono u niego dziecięce porażenie mózgowe. 

Mając na uwadze nieodwracalne skutki oraz wysokie koszty związane z leczeniem, w przedmiotowej sprawie został złożony wniosek o zabezpieczenie powództwa w postaci zapłaty na rzecz małoletniego poszkodowanego renty. Postanowieniem z dnia 28 września 2020r. Sąd Okręgowy w Kielcach udzielił zabezpieczenia roszczenia rentowego na kwotę 4 565 zł miesięcznie płatnych do 10-tego każdego miesiąca. 

Postępowanie zabezpieczające ma na celu tymczasowe uregulowanie kwestii prawnych, które ostatecznie bez zabezpieczenia zostałyby uregulowane dopiero w orzeczeniu kończącym postępowanie. W takiej sytuacji małoletni poszkodowany, na czas trwania postępowania, ma zabezpieczone koszty wynikające ze zwiększonych potrzeb związanych z rehabilitacją, zakupem leków czy wizytami lekarskimi. 

Spadek

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, które zostały zawarte w Księdze Czwartej Kodeksu Cywilnego, prawa i obowiązki po osobie zmarłej przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub klika osób.

Co do zasady spadkobiercą może być każda osoba fizyczna i prawna z wyjątkiem:

– osoby fizycznej, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, jednakże spadkobiercą może być dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku, jeżeli urodzi się żywe,

– osoby prawnej, która w tym czasie nie istnieje, jednakże może być spadkobiercą fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu 2 lat od ogłoszenia testamentu.

Spadkobiercą można zostać z ustawy tzw. dziedziczenie ustawowe (dziedziczenie z mocy prawa) albo na mocy testamentu sporządzonego przez osobę zmarłą.

Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu bądź osoba wskazana przez spadkodawcę nie chce lub nie może być spadkobiercą. Uprawnieni do dziedziczenia ustawowego zostali wymienieni w art. 931 – 935 k.c.

Dziedziczenie testamentowe zachodzi w sytuacji gdy spadkodawca spisał testament, w którym rozporządził swoim majątkiem na wypadek śmierci. Pamiętać jednak należy, iż testament może sporządzić wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament spadkodawca może w każdej chwili odwołać lub zmienić jego poszczególne postanowienia. Testament jest nieważny jeżeli został sporządzony przez osobę pod wpływem groźby, pod wpływem błędu bądź w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenia woli.

W polskim prawie cywilnym wyróżnia się 6 rodzajów testamentu:

 1. Własnoręczny – spadkodawca sporządza testament w całości własnoręcznie (pismem), opatrzy datą i podpisze
 2. Notarialny – sporządzony w formie aktu notarialnego przez notariusza
 3. Allograficzny – sporządzony przez spadkodawcę w formie ustnej przed wójtem, burmistrzem bądź prezydentem miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu, gminu lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków,
 4. Ustny – jest to szczególna forma testamentu, spadkodawca może ostatnią wolę oświadczyć ustnie w obecności co najmniej 3 świadków ale tylko w sytuacji gdy istnieje obawa rychłej śmierci albo jeżeli zachowanie zwykłej formy jest niemożliwe lub znacznie utrudnione
 5. Podróżny – spadkodawca może ostatnią wolę oświadczyć przed dowódcą statku lub jego zastępcą w obecności dwóch świadków,
 6. Wojskowy – ten rodzaj testamentu przeznaczony jest wyłącznie dla żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, pracowników cywilnych zatrudnionych w Siłach Zbrojnych, osobom cywilnym towarzyszącym siłom zbrojnym m.in. służby medyczne czy kapelani oraz dla osobom cywilnym na obszarze będącym pod zarządem organów wojskowych. Sporządzenie tego rodzaju testamentu jest możliwe jedynie w razie mobilizacji, wojny oraz w czasie przybywania w niewoli.

W sytuacji, gdy spadkodawca nie uwzględnił w testamencie osób mu najbliższych np. małżonka czy dzieci, przysługuje im tzw. zachowek, który stanowi zabezpieczenie interesów osób najbliższych pominiętych w testamencie. Przysługuje osobom, którzy byliby powołani do spadku z mocy prawa, gdyby spadkodawca nie pozostawił testamentu. Uprawniony do zachowku może żądać tylko i wyłącznie zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Adwokat Sadaj